Umowy terminowe po

img

Od dnia stycznia, zgodnie z ustawą z dnia grudnia o zmianie niektórych ustaw w sprawie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców , pracodawca zatrudniający co najmniej i mniej niż pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa zrzeszenie związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie, chyba że w zakresie przedmiotowym przewidzianym dla regulaminu pracy obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy (art. § k.p.). Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją dokładnie określa: organizację i porządek w procesie pracy dodatkowo związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Oprócz zagadnień takich, jak okres pracy, urlopy, ochrona rodzicielstwa i młodocianych, kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, w komentarzu zostały tak jak uregulowane sprawy wywołujące kontrowersje, : kontrola pracowników na towarzystwo alkoholu oznacza to narkotyków, wyjścia prywatne w czasie pracy, użytkowanie z telefonów służbowych, wygląd i ubiór pracownika na stanowisku pracy, kontrole wewnętrzne, przyjmowanie prywatnej korespondencji, przeciwdziałanie mobbingowi. Oprócz gotowego regulaminu Artykuł obejmuje praktyczny komentarz do zagadnień połączonych z opracowaniem, wejściem w życie, treścią i podstawą prawną regulaminu. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i uporządkowanie w procesie pracy także spojone z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Artykuł na płycie CD, - komentarz do regulaminu pracy (format PDF), - sens regulaminu wspólnie z załącznikami (format MS Word). Cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej mogą uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z innego kraju (nie należącego do UE). Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosić będzie lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów także rok w przypadku pracowników odbywających staż. Delegowanie pracowników pod kątem cudzoziemców również delegowanie do Niemiec i UE. Zatrudnienie i Delegacja Ukraińca z polskiej firmy do innego kraju UE lub oddelegowanie pracownika z zagranicy do pracy w Polsce. Oddelegowanie: wyjazd służbowa, odesłanie - podobieństwa i różnice. Swobodny transfer pracowników i swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej Dyrektywa - obowiązek stosowania regulacji wewnętrznych państwa, w którym wykonuje pracę pracownik. Dyrektywa wdrożeniowa - projekt kodeksów wykonawczych do dyrektywy. Zastosowanie przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących ułożenie ciała granicami. Obowiązki pracodawców. Delegujących pracowników za granicę. Wykonywanie pracy za granicą poprzez inne osoby niż pracownicy. Wolny zawód i inna samodzielna działalność. Artyści i sportowcy, studenci

  • Dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych Dokumentacja podatkowa transakcji zawieranych
  • Molestowanie i molestowanie seksualne Molestowanie i molestowanie seksualne
  • zapomoga z zfśs Jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników zapomoga z zfśs Jeżeli zatrudniasz do 20 pracowników
  • ZFŚS 2020 Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS zmiany ZFŚS 2020 Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS zmiany
  • Interpretacjach przepisów podatkowych Benchmarking Interpretacjach przepisów podatkowych Benchmarking
ZFŚS 2020 Komentarz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowa wysokość odpisu podstawowego