Opis procesu inwestycyjnego W publikacji internetowej Inwestycje

art

Opis procesu inwestycyjnego. W publikacji internetowej Inwestycje budowlane znajdziecie Państwo zanalizowane :- termin inwestycji budowlanych,- prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego,- kolejne fazy postępowania,- nowe regulacje umowne. W czwartym zaktualizowanym wydaniu omówiono w detalach tematykę procesu inwestycyjnego. Lektura w sposób kompleksowy i wyczerpujący tłumaczy zadania i problemy, jakie stają również przed inwestorami, jakim sposobem i wykonawcami rozpoczynającymi proces budowlany. W publikacji internetowej pozostały podobnie uwzględnione zmiany wynikające z reformy samorządu terytorialnego, z nowelizacji Prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Kodeksu cywilnego. Ponadto, zamieszczono nowe, wynikające z tych zmian, wzory decyzji i pozwoleń budowlanych. Wszystko to sprawia, że poradnik jest nieocenioną pomocą prawną. Adresaci: potencjalni inwestorzy budowlani, wykonawcy inwestycji budowlanych, pracownicy państwowego nadzoru inwestorskiego, studenci Wydziałów Prawa, Administracji, Budownictwa Lądowego, Wodnego, Architektury, wyższych szkół ekonomicznych, biznesu, pracownicy firm consultingowych, banków, developerzy. Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w przed wziąć pod uwagę obecny wcięcie nieruchomości, mimo to również sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W artykule omówiono m.in.:- profil informacji o nieruchomości wypadkowy z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków, rejestru zabytków, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,- formę, treść, termin również skutki zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości,- oddziaływanie na stan prawny nieruchomości decyzji administracyjnych, takich w jaki sposób uchwała o warunkach zabudowy, wyrok o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie na budowę,- dokumenty dotyczące stanu prawnego nieruchomości, : odpis z księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów, akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu zyskania spadku,- pełnomocnictwo do czynności powiązanych z obrotem nieruchomościami,- warunki zasiedzenia w dobrej dodatkowo w złej wierze,- ograniczenia w prawie własności nieruchomości wynikające z zawartych umów, kodeksów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów,- zadania związane z użytkowaniem wieczystym, w tym między innymi piruet nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste, opłata, warunki techniczne odległość budynku od drogi przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- prawa obciążające nieruchomość, m.in. najem, dzierżawę, prawo pierwokupu, służebności, hipotekę,- reguły sprzedaży nieruchomości w trakcie budowy (umowę deweloperską). Omówieniu zagadnień towarzyszą rzeczowe przykłady dodatkowo orzecznictwo sądowe. Lektura przeznaczona dla posiadaczy nieruchomości, a podobnie osób planujących ich zakup – również osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.